Prevádzkovateľ REHAB CLINIC,s.r.o., Narcisová 6, 040 11 Košice, IČO: 52 833 861 bude na základe Vášho súhlasu spracúvať osobné údaje, pre účel: zdravotné komplikácie, kontraindikácie, výskyt ochorenia a pod.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že dodržiava všetky požiadavky ustanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je požiadavkou potrebnou na komunikáciu s Vami pre poskytnutie našich služieb. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, namietať proti spracúvaniu, právo na presnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu info@rehabke.sk.

Vaše osobné údaje budú automaticky vymazané do 24 mesiacov.